АКСТЪР Имотен регистър

АКСТЪР ИМОТЕН РЕГИСТЪР е интеграционен модул към Имотния регистър на системата за документооборот и управление на административните процеси  АКСТЪР ОФИС.

Модулът осигурява  прозрачен и автоматизиран достъп на служителите в администрацията до следните данни от базата данни на имотния регистър:

  • Сканирано копие на нотариален акт, въвеждайки неговите номер и дата на регистрация;
  • Списък на регистрираните нотариални актове за предварително определен период от време.


Номерът на акта и датата му на регистрация са достъпни чрез “Справка по персонална партида на физическо лице”, която може да направена използвайки модула АКСТЪР RegIX.