Агенции, ведомства, министерства
 
 • Администрация на Президента на Република България
 • Агенция за държавна финансова инспекция
 • Агенция по геодезия картография и кадастър
 • Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен
 • Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград
 • Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив
 • Басейнова дирекция Черноморски район – Варна
 • Дирекция национален и строителен контрол и поделенията ѝ
 • Дирекция национален парк Пирин
 • Дирекция национален парк Рила
 • Дирекция национален парк Централен Балкан
 • Държавна агенция за бежанците при МС
 • Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
 • Министерство на отбраната
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройство
 • Национален институт за недвижимо културно наследство
 • Национална служба за охрана
 • Национално сдружение на общините в България
 • Областна дирекция Земеделие Варна
 • Областна дирекция Земеделие Габрово
 • Областна дирекция Земеделие Кърджали
 • Областна дирекция Земеделие Разград
 • Общински културен институт Дом на културата Красно село
 • Общински културен институт Дом на културата Средец
 • ОП Екоравновесие
 • ОП Зоопарк – София
 • ОП Общинска охрана гр. Пловдив
 
 
 • ОП Общински имоти гр. Бургас
 • ОП Паркове и градски градини
 • ОП Софияплан
 • ОП Столично предприятие за третиране на отпадъци
 • ОП Транспорт гр. Бургас
 • ОП Туризъм
 • ОП Управление на общински земи и гори гр. Плевен
 • РИОСВ Благоевград
 • РИОСВ Бургас
 • РИОСВ Варна
 • РИОСВ Велико Търново
 • РИОСВ Враца
 • РИОСВ Монтана
 • РИОСВ Пазарджик
 • РИОСВ Перник
 • РИОСВ Плевен
 • РИОСВ Пловдив
 • РИОСВ Русе
 • РИОСВ Смолян
 • РИОСВ Стара Загора
 • РИОСВ Хасково
 • РИОСВ Шумен
 • Столичен електротранспорт ЕАД
 • Столичен общински съвет
 • Столична община – НАГ
 • Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции