ACSTRE CIO 2009
Комплексът АКСТЪР-2009

Основната задача на комплекса АКСТЪР-2009 е да осигури  автоматизацията на най-трудоемките и отговорни административни дейности в областната и общинската администрация. Комплексът АКСТЪР-2009 е изграден от повече от двадесет програмни подсистеми с широки възможности за адаптиране към конкретните потребителски изисквания. Комплексът се състои от четири групи модули: В групата АКСТЪР БАК ОФИС влизат модулите, които подпомагат дейността на общинските служители по воденето на специализираните регистри и предоставяне на конкретните административни услуги:

 АКСТЪР ОБЩИНСКИ ИМОТИ има за цел да изгражда и поддържа регистър на всички общински имоти, да съхранява и подпомага създаването на досиета, актове и др.

 АКСТЪР НАЕМИ и АКСТЪР-КАСА автоматизират процесите по регистрирането на договорите за наеми, концесия и аренда и обслужват приходната каса на общината.

 АКСТЪР ОБЩИНСКИ ТЪРГОВИЯ обслужва процеса по издаване на уведомления и разрешителни, както и категоризацията на търговските обекти.

 АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ и АКСТЪР-НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ поддържат съответните регистри и обменят автоматизирано данни с останалите програми.

 АКСТЪР ТЕМИДА е програма, подпомагаща работата на юридическия отдел в общината.

 АКСТЪР ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА е програма за създаване и актуализация на регистъра на нуждаещите се от жилище граждани.

 АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ е нов член на фамилията, който стратира работата си от началото на 2009 г. Системата има за задача да мигрира съществуващите данни и да осигури работата на съответните отдели. В групата АКСТЪР ФРОНТ ОФИС се включват корпоративната система за електронен документооборт с възможости за управление на административните процеси и управление на качеството- АКСТЪР ОФИС, модула за електронно подписване на документи АКСТЪР е-подпис и системата за предоставяне на ведомствени цифрови подписи на служителите АКСТЪР PKI. В групата  АКСТЪР ГИС ОФИС се включват:

 АКСТЪР ГИС НА ОБЩИНА/ОБЛАСТ, позволяваща да се интегрират съществуващи в различен формат карти и осигуряваща георефериране на данните, поддържани в общинските/областните регистри.

 АКСТЪР КАДАСТЪР е специализирана и съдържа в себе си инструментите за работа на отдел ТСУ. Системата поддържа стандартизираните за страната слоеве като кадастрален план и кадастрална карта, регулационен и застроителен план и др.

 АКСТЪР УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ е специализирана геоинформационна система, поддържаща карта и регистри, свързани с елементите на уличното осветление. В групата АКСТЪР WEB ОФИС попадат системите, които повишават административния капаците на общината/областта чрез изполване на WEB  базирани технологии за предоставяне на услуги:

  АКСТЪР WEB ОФИС  е подсистема позволяваща кметства да бъдат интегрирани с общинската информационна система посредством стандартна Интернет връзка. Така гражданите могат да поискват и получават всички видове услуги от сградата на кметството, вместо да пътуват до общинския център. 

 АКСТЪР WEB СЪРВЪР 2.0 е типов информационен WEB портал. Съдържа информация за общината и услугите, които тя предоставя на гражданите.  Порталът позволява служителите ежедневно да го актуализират и променят, без да е необходимо да са WEB дизайнери и програмисти.

 АКСТЪР WEB УСЛУГИ осигурява възможност за завеждане на молби за услуги от отдалечени офиси или от дома чрез използване на WEB технологии. Към момента се предлагат петдесет WEB административни услуги за общини и тридесет WEB услуги за областни администрации. Комплексът АКСТЪР -2009 осигурява технология, чрез която могат да се реализират комплексни административни услуги. Системите АКСТЪР осигуряват обмен на данни с: 

  • Единна среда за обмен на електронни документи /ЕСОЕД/
  • Националната документобортна инфраструктура /НДИ/
  • Единна среда за електронни разплащания 
  • Информационна система ЕСГРАОН
  • Технологията ПИСЕО 
  • Система за оценка на удовлетвореността на потребителите и др.