АКСТЪР Уеб деловодна справка

АКСТЪР УЕБ ДЕЛОВОДНА СПРАВКА е специализиран модул, който дава възможност на гражданите да проследяват в интернет състоянието на обработката на преписките си. Модулът предоставя навременна информация на гражданите за статуса на обработка на документите им от съответната администрация и дава възможност за отчитане на удовлетвореността им от изпълнението на съответната услуга.

Всеки гражданин, подал заявление за административна услуга (както по електронен, така и по стандартен начин) или друг вид документ би могъл да проследи обработката на документа си в администрацията посредством АКСТЪР УЕБ ДЕЛОВОДНА СПРАВКА.

Модулът може да бъде конфигуриран по такъв начин, че гражданинът да вижда:

  • Само текущия статус на обработка на документа (приключен/неприключен);
  • Само информация за служителя, който обработва документа в момента;
  • Пълна информация за обработката на документа, включително всички служители, които са работили по него (корейски модел).


АКСТЪР УЕБ ДЕЛОВОДНА СПРАВКА
предоставя и информация, относно движението на документа – дали се движи по график или е със закъснение.