Новини
Информация във връзка с писмо ИА_ИЕУ-318/25.01.2023
07.02.2023

Уважаеми колеги,
във връзка с Ваши запитвания по цитираното по–горе писмо можем да коментираме, че „ "Constituent" в контекст на киберсигурност означава индивид, група или организация, която е част от по-голяма мрежа или система и е зависима от тази мрежа или система за своята сигурност. Това може да включва потребители, устройства, приложения и други компоненти, които формират мрежата или системата. Терминът се използва, за да се подчертае важността на защитата на всеки един компонент, за да се гарантира общата сигурност на системата. Пробив в сигурността на един конституент може потенциално да засегне сигурността на цялата система, така че е важно да се защитават всички конституенти, за да се минимизира рискът от пробив © ChatGPT.

Във връзка с писмото препоръчваме:

  1. Да актуализирате плановете си за защита на информационните активи на администрацията.
  2. Системно да обучавате служителите като повишавате тяхната персонална квалификация и уменията им в областта на киберсигурността.

Припомняме, че продуктът АКСТЪР БЕКЪП се грижи автоматично да архивира данните на администрацията в защитено облачното пространство, като пази състоянието на архива до 30 дни назад. Специална процедура проверява консистентността на създадените архиви и извежда периодичен протокол с резултатите.

Както е известно, една система е силна колкото най-слабото й звено. АКСТЪР БЕКЪП осигурява възможност, дори да се получи пробив, загубата на данни за администрацията да са минимални. В комбинация с всички останали мерки за киберсигурност,  администрацията ще може да предложи много високо ниво на осигуреност на предлаганите услуги.

            Повече подробности можете да получите на office@acstre.com

Екип „Киберсигурност“ на СГ АКСТЪР