Новини
Порталите от фамилията АКСТЪР са актуализирани в съответствие с писмо 11733/28.07.2023 г.
14.08.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка с направени запитвания по писмо  11733/28.07.2023 г. на Министъра на електронното управление Ви информираме, че порталите от фамилията АКСТЪР са актуализирани в изпълнение на изискванията на документа „Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация“.

Актуализацията е извършена в рамките на гаранционното обслужване на порталите.

Изискването на чл. 40 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, е свързано със създаване на разпознаваеми и удобни за гражданите портали Текстът на този член гласи:

„Институционална идентичност

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г., в сила от 24.06.2022 г.) Интернет страниците на администрациите трябва отговарят на правилата за институционална идентичност, определени от министъра на електронното управление.

(2) Правилата съдържат изисквания най-малко за следните компоненти:

  1. разположението на наименованието и символите на администрацията;
  2. съдържанието и поредността на елементите в менютата;
  3. навигационната структура на интернет страниците;
  4. разполагането на банери с връзки към други интернет страници;
  5. метаданните за обработване при автоматизирано търсене, както и други метаданни за използване от външни приложения.“

 

Изпълнявайки нормативните изисквания  СГ АКСТЪР е направила необходимото да запази характерния и уникален дизайн на всеки от порталите, тъй като добре разбираме, че порталът  е визитната картичка на Вашата администрация. В същото време документът на МЕУ  поставя определени изисквания към съдържанието на портала, на което Вашите администратори трябва да обърнат внимание. За Ваше удобство изискванията по т.3 от документа сме оформили в таблицата по-долу, като сме посочили модулите, които са трудоемки и изискват повече човешки усилия.

Таблица на специалните изисквания „3.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО:“

Наименование

Реализация

3.2.1 Раздел „За нас“

Попълва се съгласно указанията

3.2.2 Раздел „Административно обслужване“

Попълва се съгласно указанията

3.2.3      Раздел „Публични регистри

СГ АКСТЪР предлага специален модул „АКСТЪР ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ“

3.2.4      Раздел „Профил на купувача“ (информация и документи, съгласно чл. 36a от Закона за обществените поръчки).

СГ АКСТЪР предлага специален модул „АКСТЪР ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“   

3.2.5      Раздел „Декларации по ЗПКОНПИ“ (декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), подадени от служителите).

Попълва се съгласно указанията като АКСТЪР УЕБ ПОРТАЛ съдържа всички необходими инструменти за структурирането на информацията (файлове, таблици)

3.2.6      Раздел „Достъп до информация“ (Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)) – публикува се информацията по чл. 15а, ал. 2 от ЗДОИ и пряк път до платформата за достъп до обществена информация, създадена съгласно чл. 15в от ЗДОИ.

Администрацията има възможност да публикува специален банер за пряк път до платформата за достъп до обществена информация, създадена съгласно чл. 15в от ЗДОИ

3.2.7      Раздел „Контакти“ - адрес и карта на месторазположението на администрацията, телефони, електронен адрес и др., контакти с пресцентър, телефон за предложения и сигнали, телефон за подаване на сигнали за корупция, телефон за контакт по ЗДОИ, „горещ телефон“, контактни форми.

Попълва се съгласно указанията.

 

 

3.2.8      Раздел „Общински съвет“ (само за сайтовете на общинските администрации, когато общинският съвет няма отделен сайт).

Попълва се съгласно указанията.

 

СГ АКСТЪР предлага специализиран модул за управление на работата на общинския съвет.

 

Пълните правила са дадени тук:  https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/strategies-policies/institutional-identity/institutional-identity

В допълнение СГ АКСТЪР предоставя при поискване документ с обобщение на добри практики, при управление на съдържанието на уеб страниците, в съответствие с правилата за институционална идентичност и достъпност.

Също така предлагаме и следните софтуерни решения, които улесняват спазването на изискванията.

  1. Системи за предоставяне на иновативни по реализацията си административни услуги: АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ и АКСТЪР МОБИЛНИ УСЛУГИ (АКСТЪР МОБИУС)
  2. Модули за реализация на ,различни комуникационни канали: „АКСТЪР SMS“и “АКСТЪР е-мейл“ клиент.

 

Екип „УЕБ дизайн“ на

Софтуерна група АКСТЪР