Новини
АКСТЪР СФУК: Система за финансово управление и контрол
03.08.2023

АКСТЪР СФУК е модул към система АКСТЪР ОФИС със задача да облекчи дейностите по финансово управление и контрол. Системата е ориентирана пряко „В помощ на финансовия контрольор“, счетоводството и ръководството на администрацията. Тя реализира среда за управление на документите от СФУК по еднотипен начин, както това се извършва с останалите документи в администрацията.

АКСТЪР СФУК поддържа в електронен вид регистрите на приходите и разходите на финансовия контрольор.

АКСТЪР ФУК решава следните по-важни задачи:

 1. Осигурява документооборота, свързан с СФУК, като създава условия да се премахне хартията във всички случаи, за които специален закон не изисква да се използва хартия.
 2. Реализира контролна среда за движение на документите от СФУК.
 3. Осигурява реализация на процедурите от СФУК за изпълнение на контролните дейности.
 4. Осигурява възможност за събиране, съхраняване и предоставяне на информация на съответните специалисти.
 5. Осигурява трайно съхраняване на всички документи, свързани с контролната дейност, с цел последващи одити.
 6. Осигурява пълни данни за провеждане на мониторинг и за одит на контролната дейност:
  1. на ниво конкретна процедура
  2. на ниво „тип“ на процедури
  3. на ниво служител
  4. на ниво поделение.
 7. Осигурява разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права и задължения на специалистите.
 8. Осигурява „система за двоен подпис“, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършването на плащане, без подписите на ръководителя на организацията по чл. 2 и на лицето, отговорно за счетоводните записвания;
 9. Осигурява възможност за провеждане на политики по чл. 13 от ЗФУКПС;
 10. Осигурява механизъм за използване на нормативно утвърдени типове документи, контролни листа и др.;
 11. Осигурява данни за надеждна отчетност, която включва: нива и срокове за докладване;
 12. Осигурява възможност на ръководството да има достъп до всички контролни процедури, документи и срокове с цел анализ и превантивно откриване на грешки, нередности, недопускане на измами или злоупотреби.(чл.15 от ЗФУКПС)

Заявки за демонстрации и пробна експлоатация на продукта се приемат на мейл: office@acstre.com

Обявявяваме месец август за “Месец на финансовия контрольор”. АКСТЪР СФУК ще се предлага с отстъпка 20 % за всички администрации, проявили интерес до 30.08.2023 г.

 

Екип СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕГИСТРИ

СГ АКСТЪР